Battlefield 1.8.2.48475

Battlefield 1.8.2.48475

Electronic Arts – Commercial –
ra khỏi 5 phiếu
5 Stars User Rating
Chiến trường là một trò chơi nhiều. Tôi có thể chăm sóc ít hơn về một số chiến dịch chơi đơn.

Tổng quan

Battlefield là một Commercial phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Electronic Arts.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.602 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Battlefield là 1.8.2.48475, phát hành vào ngày 03/04/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/03/2009.

Battlefield đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Battlefield đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Battlefield!

Cài đặt

người sử dụng 1.602 UpdateStar có Battlefield cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Electronic Arts
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản